fbpx

Dotace

Pro koho je dotace určena?

Výzva je určena pro majitele rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na zateplení domu (výměnou oken nebo dveří, zateplením stěn, střechy, stropu nebo podlahy), na výměnu neekologického zdroje tepla za efektivní a ekologický zdroj, na výstavbu zelených střech či využití tepla z odpadní vody. Dále je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také instalace solárních termických a fotovoltaických systémů a systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Kdo může žádat o dotaci?

O finanční podporu v programu NZÚ může žádat každý vlastník nebo stavebník rodinného domu, a to jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Žadatel, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, musí být uveden na výpisu z katastru nemovitostí. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. července 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 – snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Oblast podpory A

Jednotlivé částky výši dotací jsou stanoveny podle míry dosažené minimální úspory tepla na vytápění po realizaci energeticky úsporných opatření.
 • Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem až 800 Kč/m2
 • Střechy až 800 Kč/m2
 • Výplně otvorů až 3800 Kč/m2
 • Podlahy na terénu až 1200 Kč/m2
 • Stropy a ostatní konstrukce až 550 Kč/m2

Oblast podpory B

 • Dům s velmi nízkou energetickou náročností až 300 000 Kč
 • Dům s velmi nízkou energetickou náročností
  s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie až 450 000 Kč

Oblast podpory C

Výměna zdrojů tepla

 • Kotel na biomasu až 100 000 Kč
 • Krbová kamna nebo vložka na
  biomasu až 50 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo až 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel až 18 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem až 40 000 Kč

Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

 • Solární systém na přípravu teplé vody až 35 000 Kč
 • Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění až 50 000 Kč
 • FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem až 35 000 Kč
 • FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků až 55 000 Kč
 • FV systém s akumulací elektrické energie až 150 000 Kč

Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • Centrální systém nuceného větrání se ZZT až 100 000 Kč
 • Decentrální systém nuceného větrání se ZZT až 75 000 Kč

Dotace krok za krokem

1
Vypracujeme odborný posudek pro Váš projekt

Podpora A, B

 1. projektovou dokumentaci
 2. energetické hodnocení budovy
Podpora C
 1. odborný posudek pro fotovoltaické systémy


Provedeme za Vás konzultaci projektu s příslušným stavebním úřadem

S příslušným stavebním úřadem zkonzultujeme záměr projektu a v případě potřeby zajistíme příslušná stavební povolení.

2

3
Připravíme krycí list projektu

Krycí list technických parametrů obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření.


Zkompletujeme žádost o podporu a doručíme ji na příslušné pracoviště SFŽP ČR
4

5
SFŽP ČR provede vyhodnocení žádosti o podporu

SFŽP ČR schválí záměr podpory a doporučí realizaci
6

7
Zajistíme pro Váš projekt odborný dozor, dodavatele a zahájíme realizaci projektu

Vybereme pro Vás vhodného realizátora projektu a dohlédneme na celý projekt.


Po dokončení realizace probíhá kompletace a doložení dokladů k poskytnutí podpory

Shromáždíme veškeré potřebné doklady a zašleme je na SFŽP ČR na konečné posouzení žádosti.

8

9
SFŽP ČR posoudí dokumentaci a rozhodne o poskytnutí podpory

Dochází k vyplacení podpory na Váš účet
10

Mám zájem o vyřízení dotace!

Dotace - konzultace
NesouhlasímSouhlasím
Udělujete tímto souhlas společnosti Housing for Life, SE , se sídlem Karlín 80, 696 14 Karlín., IČ: 06519865, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl H, vložka 610 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje.

Začněte šetřit ještě dnes!