Etický kodex

Etický kodex zprostředkovatele
obchodů s elektřinou nebo plynem​

Čl. 1
Základní ustanovení

Obchodník se dobrovolně zavazuje při výkonu své činnosti na energetickém trhu dodržovat tento Etický kodex s cílem počínat si tak, aby jeho jednání bylo vždy v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a dobrými mravy. Zprostředkovatel se dále zavazuje postupovat při výkonu své činnosti s odbornou péčí, tedy zejména při výkonu své činnosti na energetickém trhu postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Dobrovolným přijetím Etického kodexu obchodník výslovně zdůrazňuje svůj zájem vyvarovat se v co nejvyšší možné míře takového jednání, které může naplnit znaky nekalé, klamavé nebo agresivní obchodní praktiky.

Čl. 2
Působnost

Zprostředkovatel se při svém jednání řídí pravidly Etického kodexu zejména ve vztahu k:

 1. zákazníkům při poskytování služeb spojených se zprostředkováním dodávky elektřiny/plynu a souvisejících služeb a při jednáních souvisejících s nabízením služeb dodávky elektřiny/plynu,
 2. ostatním obchodníkům s elektřinou/plynem.

Zprostředkovatel je povinen kontrolovat chování osob, které jednají jeho jménem nebo na jeho účet, a zajistit, aby chování těchto osob při nabízení služeb obchodníka bylo v souladu spravidly stanovenými právními předpisy a tímto Etickým kodexem.

Čl. 3
Základní etické principy jednání zprostředkovatele

Obchodník se při své činnosti zavazuje dodržovat zejména tato pravidla:

 1. Poskytovat při nabízení svých služeb jen pravdivé informace a sdělovat všechny podmínky smluvního vztahu jasně, srozumitelněa čitelně.
 2. Na začátku jednání poskytnout zákazníkovi bez vyzvání informace o účelu jeho kontaktování a informace jednoznačně umožňující identifikaci zprostředkovatele, včetně osoby jednající jeho jménem nebo na jeho účet a na požádání předložit doklad, na základě kterého je možné ověřit obchodní firmu obchodníka. Obchodník nesmí žádným způsobem využívat nebo zneužívat obchodní firmu jiného obchodníka tak, aby u zákazníka mohl vyvolat možnost záměny obchodníka s jiným obchodníkem.
 3. Informovat písemně zákazníka před podpisem smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny či plynu a související služby, o skutečnosti, že jejím uzavřením dochází ke změně obchodníka s elektřinou či plynem.
 4. Dohodnutým způsobem informovat zákazníka o skutečnosti, zda se změna obchodníka uskutečnila; pokud ano, sdělit mu přesné datum zahájení dodávky elektřiny či plynu a termín, ke kterému je možné smluvní vztah ze strany zákazníka ukončit.
 5. Odpovídat na všechny otázky spotřebitele přesně a srozumitelně a nezamlčet žádné skutečnosti, které mají nebo mohou mít pro spotřebitele zásadní význam.
 6. Ujistit se, zda spotřebitel všem sděleným skutečnostem a poskytnutým informacím zcela porozuměl a souhlasí s nimi.
 7. Nenabízet výhody, jejichž poskytnutí obchodník/zprostředkovatel nemůže zaručit.
 8. Zprostředkovatel, případně jeho zástupce, se nad rámec obecně závazných právních předpisů dobrovolně zavazuje po celou dobu kontaktu se zákazníkem jednat se zákazníkem eticky, s úctou, profesionálně, čestně, v dobré víře. Dodržuje proto zejména níže uvedená ustanovení, na základě kterých zprostředkovatel:
  1. nesmí kontaktovat zákazníka/spotřebitele v čase mezi 20:00 a 8:00 hodinou, pokud se se zákazníkem výslovně nedomluvil jinak,
  2. nesmí zakrývat důvod vyvolaného jednání, především předstíráním jiného účelu (např. marketinkový průzkum),
  3. je povinen jasně a srozumitelně poskytovat pravdivé a nezavádějící informace potřebné pro rozhodnutí zákazníka,
  4. nesmí zneužít důvěřivosti, nezkušenosti nebo neznalosti zákazníka, zejména starších osob,
  5. je povinen přizpůsobit komunikaci odborné úrovni zákazníka,
  6. nesmí na zákazníka vyvíjet jakýkoliv nátlak,
  7. je povinen ponechat spotřebiteli jím vyžádaný nezbytný čas, aby mohl předané informace vyhodnotit,
  8. nesmí zákazníka obtěžovat nadměrným počtem pokusů o navázání komunikace, a to zejména v případě, pokud je zjevné, že zákazník nemá o nabízenou službu nebo produkt zájem.
 9. Zprostředkovatel se zavazuje:
  1. postupovat v procesu změny obchodníka tak, aby zákazníka vědomě nevystavil riziku smluvních sankcí za předčasné ukončení smluvního vztahu se stávajícím obchodníkem s elektřinou/plynem a riziku omezení nebo přerušení dodávky elektřiny/plynu,
  2. informovat zákazníka o skutečnosti, zda se změna obchodníka uskutečnila – pokud ano, sdělit mu přesné datum zahájení dodávky elektřiny/plynu,
  3. poskytnout zákazníkovi na písemné, telefonické, e-mailové případně osobní vyžádání aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky, ceník či jiné smluvní podmínky,
  4. sdělit zákazníkovi na vyžádání podmínky a termín ukončení smluvního vztahu a termín, k jakému by byl smluvní vztah ukončen, kdyby se tak zákazník rozhodl,
  5. zakotvit do smluvního ujednání se subjekty zajišťujícími pro něho zprostředkovatelské služby, např. podomní prodej, závazek, že zprostředkovatelé budou jednat výlučně na základě obecně uznávaných zásad spravedlnosti, práva, nebudou zneužívat slabšíhopostavení zákazníka a nebudoupoužívat nekalé obchodní praktiky, agresivní obchodní praktiky a klamavé obchodní praktiky; porušení takovéhoto smluvního ujednání zprostředkovatelem bude považováno za porušení Etického kodexu zprostředkovatel, v jehož prospěch další zprostředkovatel konal.

Čl. 4
Dohled, sledování a kontrola nad dodržováním Etického kodexu​

Nad dodržováním pravidel stanovených Etickým kodexem dohlíží vedení společnsoti EnergiePozitivně s.r.o.

Při podezdření z porušení etického kodexu můžete své stížnosti zasílat elektronicky na email: stiznosti@energiepozitivne.cz, případně písemě na adresu EnergiePozitivně s.r.o., Tyršovo náměstí 440, Uherské Hradiště, 686 01.

Začněte šetřit ještě dnes!